Merkenbureau Den Herder > Beschermingsgebieden > Internationaal

Internationaal


Een internationale inschrijving kan worden verricht via een uitbreiding van een Beneluxinschrijving. De datum van het Benelux-depot regeert de internationale inschrijving indien binnen een half jaar na depotdatum de internationale aanvraag wordt verricht. Indien bij die aanvraag één van de landen waarvoor bescherming wordt aangevraagd het merk weigert in te schijven zal de rest van het depot overeind blijven. De laatstgenoemde weg is minder eenvoudig dan het verrichten van een Europees merkdepot, maar zekerder wat betreft investeringen.
Via deze wijze van merkbescherming kan een merk in het gebied waarin het merk wordt of zal worden gebruikt worden beschermd. Indien later blijkt dat het merk alsnog in meerdere landen bescherming behoeft, kan dit via een territoriale uitbreiding van die internationale inschrijving worden bewerkstelligd.

Verder verdient het aandacht te vermelden dat diverse landen een vast(beperkt) tarief rekenen voor de merkbescherming, terwijl er ander andere landen zijn die individuele (hogere) rechten heffen. Deze rechten gaan veelal per klasse. Voor een prijsopgave verzoeken wij u contact met ons op nemen. Onderstaand treft u veranderingen aan met betrekking tot internationale inschrijvingen.WETSWIJZIGING VERENIGD KONINKRIJK 2007.


De wetgeving in het Verenigd Koninklijk met betrekking tot de inschrijving van merken is drastisch gewijzigd.

Voor de wijziging werd het aangevraagde merk op absolute gronden en formele gronden door de autoriteiten getoetst. Naast deze formele toetsing, zijn alle formele procedures in acht genomen, en naast de toetsing op absolute gronden, kan het merk fungeren als merk, werd ook getoetst op relatieve gronden.

Onder gelding van dit oude systeem werd bezien of er gelijke of gelijkende merkinschrijvingen aanwezig waren in de bestanden. Werden deze inschrijvingen aangetroffen dan werd besloten over te gaan tot voorlopige weigering het aangevraagde merk in te schrijven. In een veelal tijdrovende procedure kon de aanvrager van het merk alsnog trachten de autoriteiten te laten overgaan tot inschrijving van zijn aanvraag. Het gehanteerde systeem in het Verenigd Koninkrijk maakte dat in de meeste gevallen de procedures uitliepen op een definitieve weigering.

Door deze toetsing op relatieve gronden werden vele merken niet ingeschreven, terwijl een Gemeenschapsmerk, dat niet op relatieve gronden werd getoetst in veel gevallen de grond voor die weigering was.

Het systeem werd vereenvoudigd. De zaken lijken nu wat gelijk getrokken. Er zullen op grond van de relatieve toetsing geen merken worden geweigerd. De autoriteiten verrichten nog wel steeds de toetsing op relatieve gronden. De aanvrager wordt van de resultaten op de hoogte gebracht en kan zijn handelwijze op grond van de ontvangen informatie aanpassen.

Het registreren van een merk in het Verenigd Koninkrijk is makkelijker geworden. Of de resultaten van deze vergemakkeling ook positief moeten worden beoordeeld zal de toekomst uitwijzen, immers niet elke verandering behoeft een verbetering in te houden.